?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 法律文件_中国人大?/title> <link type="text/css" href="/npc/xhtml/css/common.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/npc/xhtml/css/secondlevel.css" rel="stylesheet"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://hasammo.com/">8</a></h1> <div id="pd15j4s1" class="wrap01"><!--begin 649043-22168-2--><!--end 649043-22168-2--> </div> <div id="pd15j4s1" class="wrapper"> <div id="pd15j4s1" class="crm">当前位置?<a href='/npc/index.shtml' target="_blank">首页</a> > <a href='/npc/c12435/dlm_list.shtml' target="_blank">权威发布</a> > <span>法律文件</span> </div> <div id="pd15j4s1" class="content"> <div id="pd15j4s1" class="fl s_lw"> <div id="pd15j4s1" class="s_title"><span><!--begin 649045-0-5-->法律文件<!--end 649045-0-5--> </span></div> <!--begin 649046-0-9--> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/201910/4d54dd35ea70408f8b4c8fd56c6699a5.shtml" target="_blank" >全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《中华人民共和国密码法(草案)》审议结果的报告</a><span>2019-10-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201910/e7ad3f2d2e914e54ba832510248218fd.shtml" target="_blank" >全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《中华人民共和国密码法(草案二次审议稿)》修改意见的报告</a><span>2019-10-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201910/17e22da2a68b4eaaac322e95077c7ab3.shtml" target="_blank" >全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《全国人民代表大会常务委员会关于国家监察委员会制定监察法规的决定(草案)》审议结果的报告</a><span>2019-10-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201910/6861b18560574d9ebf0590536e0810ad.shtml" target="_blank" >关于《中华人民共和国密码法(草案)》的说明</a><span>2019-10-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201910/6f7be7dd5ae5459a8de8baf36296bc74.shtml" target="_blank" >中华人民共和国密码法</a><span>2019-10-26</span></li> </ul> <div id="pd15j4s1" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/201910/911aed040a7948a3b2679568d6216140.shtml" target="_blank" >全国人民代表大会常务委员会关于国家监察委员会制定监察法规的决?/a><span>2019-10-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201910/e7b24671cee549ad8e272a8ed1380322.shtml" target="_blank" >中华人民共和国主席令(第三十六号?/a><span>2019-10-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201910/1556ebe8fe614a8fb03b30f4b9a3efd6.shtml" target="_blank" >全国人民代表大会宪法和法律委员会对《关于授权国务院在自由贸易试验区暂时调整实施有关法律规定的决定(草案)》审议结果的报告</a><span>2019-10-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201910/f9e369ed7f44413d9de13c32d07aa5e9.shtml" target="_blank" >全国人民代表大会宪法和法律委员会对《关于授权澳门特别行政区对横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区实施管辖的决定(草案)》审议结果的报告</a><span>2019-10-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201910/1e413a24f36a48d9ad39bf1ca44e253b.shtml" target="_blank" >中华人民共和国主席令(第三十五号?/a><span>2019-10-26</span></li> </ul> <div id="pd15j4s1" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/201910/8ad8261ea88a4da4ae64c0a81eca6788.shtml" target="_blank" >全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在自由贸易试验区暂时调整适用有关法律规定的决?/a><span>2019-10-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201910/9ef8ce0662f24d24b64b88f176cdfa94.shtml" target="_blank" >关于《关于授权澳门特别行政区对横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区实施管辖的决定(草案)》的说明</a><span>2019-10-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201910/cf16490b2e36449887701353b5800401.shtml" target="_blank" >全国人民代表大会常务委员会关于授权澳门特别行政区对横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区实施管辖的决?/a><span>2019-10-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201910/c0ce0abba42a4402968f32a31fe03e0c.shtml" target="_blank" >关于《关于授权国务院在自由贸易试验区暂时调整实施有关法律规定的决定(草案)》的说明</a><span>2019-10-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201910/0f2ffd6c12df47a58f5dc3658d9c0329.shtml" target="_blank" >关于《全国人民代表大会常务委员会关于国家监察委员会制定监察法规的决定(草案)》的说明</a><span>2019-10-26</span></li> </ul> <div id="pd15j4s1" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/201909/54daabc2a4014a3f8d3097bfaaf88f96.shtml" target="_blank" >中华人民共和国城市房地产管理?/a><span>2019-09-05</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201909/d1e6c1a1eec345eba23796c6e8473347.shtml" target="_blank" >中华人民共和国土地管理法</a><span>2019-09-05</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201908/4fbe6560cd13496aae74cd1dc2ae7841.shtml" target="_blank" >关于《中华人民共和国资源税法(草案)》的说明</a><span>2019-08-27</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201908/0c78ccbe91084c7badda13a149c9d4eb.shtml" target="_blank" >中华人民共和国主席令(第三十三号?/a><span>2019-08-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201908/419dfe68eee44e4b96723348f8f65cc2.shtml" target="_blank" >中华人民共和国和越南社会主义共和国引渡条?/a><span>2019-08-26</span></li> </ul> <div id="pd15j4s1" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/201908/c594eb8722184c49994120929e34c70b.shtml" target="_blank" >中华人民共和国主席令(第三十二号?/a><span>2019-08-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201908/74f80979020546948bce73160138a285.shtml" target="_blank" >中华人民共和国主席令(第三十一号)</a><span>2019-08-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201908/2fb81f095e0c4221ab845a51f7396b27.shtml" target="_blank" >关于《〈中华人民共和国土地管理法〉、〈中华人民共和国城市房地产管理法〉修正案(草案)》的说明</a><span>2019-08-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201908/878ccc9249504c8ead44356f6760a561.shtml" target="_blank" >关于《中华人民共和国药品管理法(修正草案)》的说明</a><span>2019-08-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201908/3905f2f735f6467d90f411008aa168c0.shtml" target="_blank" >全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《中华人民共和国药品管理法(修正草案)》修改情况的汇报</a><span>2019-08-26</span></li> </ul> <div id="pd15j4s1" class="cline"> </div> <ul class="clist"> <li><a href="/npc/c30834/201908/736cccfbe76f416797e566c9897e3333.shtml" target="_blank" >全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《〈中华人民共和国土地管理法〉、〈中华人民共和国城市房地产管理法〉修正案(草案)》修改情况的汇报</a><span>2019-08-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201908/d80a55c3e81d48ec861399d2c73fe0f6.shtml" target="_blank" >中华人民共和国资源税法(2019??6日通过?/a><span>2019-08-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201908/024794d1945f4498bc1c3b532b6d6561.shtml" target="_blank" >全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》的决定</a><span>2019-08-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201908/26a6b28dd83546d79d17f90c62e59461.shtml" target="_blank" >中华人民共和国药品管理法?019??6日修订)</a><span>2019-08-26</span></li> <li><a href="/npc/c30834/201908/3e6892054690436d87e4e4806ef100d8.shtml" target="_blank" >全国人民代表大会宪法和法律委员会关于《中华人民共和国资源税法(草案二次审议稿)》修改意见的报告</a><span>2019-08-26</span></li> </ul> <div id="pd15j4s1" class="cline"> </div> <script type="text/javascript" src="/npc/xhtml/js/page.js"></script><script>window.onload=function() {createPageHTML('page_div',7, 1,'list','shtml',200);}</script> <div id="pd15j4s1" width="100%"> <script src="/npc/xhtml/js/page.js"></script> <div id="pd15j4s1" class="page_num"><div id="page_div"></div></div> </div> <script type="text/javascript" language="javascript"> <!-- function turnpage(page){ document.all("div_currpage").innerHTML = document.all("div_page_roll"+page).innerHTML;} --> </script> <!--end 649046-0-9--></div> <div id="pd15j4s1" class="fr s_rw"></div> </div> </div> <div id="pd15j4s1" class="wrap02"><!--begin 649047-22169-2--><!--end 649047-22169-2--> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script>document.write ('<script type="text/javascript" src="https://js.users.51.la/20013589.js"></script>'); </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><pre id='lerkw'><dl id='lerkw'></dl></pre><strike id='lerkw'></strike><p id='lerkw'><legend id='lerkw'></legend><noframes id='lerkw'><small id='lerkw'></small><noframes id='lerkw'></noframes></noframes></p><style id='lerkw'><q id='lerkw'></q></style><big id='lerkw'></big><form id='lerkw'></form><blockquote id='lerkw'><ul id='lerkw'><span id='lerkw'><b id='lerkw'><ol id='lerkw'><big id='lerkw'><span id='lerkw'></span></big></ol><small id='lerkw'></small><ol id='lerkw'><ul id='lerkw'><tbody id='lerkw'><fieldset id='lerkw'><strong id='lerkw'><li id='lerkw'><bdo id='lerkw'><abbr id='lerkw'></abbr></bdo><span id='lerkw'></span></li></strong></fieldset></tbody></ul></ol><legend id='lerkw'><noframes id='lerkw'><tbody id='lerkw'></tbody></noframes></legend></b><strong id='lerkw'></strong></span></ul></blockquote><center id='lerkw'><small id='lerkw'><ins id='lerkw'><td id='lerkw'><div id='lerkw'></div></td></ins></small></center><del id='lerkw'><p id='lerkw'></p><noscript id='lerkw'><small id='lerkw'><b id='lerkw'></b><style id='lerkw'></style><i id='lerkw'></i><small id='lerkw'><dl id='lerkw'></dl><fieldset id='lerkw'><form id='lerkw'><dt id='lerkw'><code id='lerkw'></code><code id='lerkw'><div id='lerkw'></div></code></dt></form></fieldset></small></small><thead id='lerkw'><kbd id='lerkw'></kbd><sup id='lerkw'><th id='lerkw'></th></sup></thead><sup id='lerkw'><strong id='lerkw'><i id='lerkw'></i></strong><small id='lerkw'><div id='lerkw'></div></small><ins id='lerkw'></ins></sup><legend id='lerkw'><table id='lerkw'></table></legend></noscript></del><li id='lerkw'><optgroup id='lerkw'></optgroup></li><label id='lerkw'></label><label id='lerkw'></label><sub id='lerkw'></sub><del id='lerkw'></del><em id='lerkw'><dd id='lerkw'></dd></em><small id='lerkw'></small><optgroup id='lerkw'><dfn id='lerkw'></dfn></optgroup><option id='lerkw'><tr id='lerkw'><code id='lerkw'></code></tr></option><fieldset id='lerkw'></fieldset><strong id='lerkw'></strong><noframes id='lerkw'><tfoot id='lerkw'></tfoot></noframes><q id='lerkw'><code id='lerkw'><select id='lerkw'></select></code></q><fieldset id='lerkw'><big id='lerkw'><tt id='lerkw'></tt></big><p id='lerkw'></p></fieldset><li id='lerkw'></li><li id='lerkw'></li><tfoot id='lerkw'></tfoot><small id='lerkw'></small><ul id='lerkw'></ul><option id='lerkw'></option><pre id='lerkw'><ins id='lerkw'></ins></pre><select id='lerkw'></select><ins id='lerkw'><td id='lerkw'><i id='lerkw'></i></td><u id='lerkw'><code id='lerkw'><thead id='lerkw'><button id='lerkw'><thead id='lerkw'><option id='lerkw'></option></thead></button></thead></code><fieldset id='lerkw'><em id='lerkw'><big id='lerkw'></big></em></fieldset></u></ins><sup id='lerkw'><strong id='lerkw'></strong><del id='lerkw'></del></sup><label id='lerkw'></label><q id='lerkw'><b id='lerkw'><acronym id='lerkw'></acronym><div id='lerkw'><button id='lerkw'><table id='lerkw'></table><sup id='lerkw'><dd id='lerkw'><tfoot id='lerkw'></tfoot></dd><blockquote id='lerkw'><noframes id='lerkw'></noframes></blockquote></sup></button></div></b><div id='lerkw'><ul id='lerkw'><li id='lerkw'></li></ul></div></q><tfoot id='lerkw'><font id='lerkw'><i id='lerkw'><dd id='lerkw'></dd></i></font></tfoot><tr id='lerkw'><optgroup id='lerkw'></optgroup></tr><address id='lerkw'><tfoot id='lerkw'></tfoot><dd id='lerkw'></dd></address><option id='lerkw'><abbr id='lerkw'><style id='lerkw'></style><tt id='lerkw'></tt><font id='lerkw'></font><u id='lerkw'><tt id='lerkw'></tt></u></abbr></option><dd id='lerkw'><ol id='lerkw'></ol></dd><bdo id='lerkw'><acronym id='lerkw'><pre id='lerkw'></pre></acronym><b id='lerkw'><span id='lerkw'></span></b><form id='lerkw'></form></bdo><dl id='lerkw'></dl><thead id='lerkw'></thead><tt id='lerkw'><tt id='lerkw'></tt><sub id='lerkw'><i id='lerkw'><dt id='lerkw'></dt><p id='lerkw'></p></i></sub></tt><acronym id='lerkw'><dd id='lerkw'></dd></acronym><small id='lerkw'><acronym id='lerkw'><i id='lerkw'><label id='lerkw'><kbd id='lerkw'><form id='lerkw'><div id='lerkw'><strike id='lerkw'></strike></div></form></kbd></label></i></acronym><bdo id='lerkw'></bdo><strike id='lerkw'><table id='lerkw'></table></strike></small><strike id='lerkw'></strike><abbr id='lerkw'></abbr><tbody id='lerkw'></tbody><sup id='lerkw'></sup><code id='lerkw'><ul id='lerkw'><tfoot id='lerkw'></tfoot></ul></code><bdo id='lerkw'></bdo><tr id='lerkw'></tr><sup id='lerkw'></sup><abbr id='lerkw'></abbr><dfn id='lerkw'><dir id='lerkw'><p id='lerkw'></p></dir><small id='lerkw'><div id='lerkw'></div></small></dfn><th id='lerkw'><noscript id='lerkw'></noscript></th><address id='lerkw'><abbr id='lerkw'></abbr><big id='lerkw'></big></address><ol id='lerkw'><dd id='lerkw'><address id='lerkw'></address></dd></ol><sub id='lerkw'><optgroup id='lerkw'></optgroup><thead id='lerkw'></thead></sub><th id='lerkw'><del id='lerkw'></del></th><dd id='lerkw'><small id='lerkw'></small></dd><option id='lerkw'><thead id='lerkw'></thead></option><blockquote id='lerkw'></blockquote><option id='lerkw'></option><noframes id='lerkw'><legend id='lerkw'><style id='lerkw'><dir id='lerkw'><q id='lerkw'></q></dir></style></legend></noframes><u id='lerkw'></u><table id='lerkw'><table id='lerkw'><dir id='lerkw'><thead id='lerkw'><dl id='lerkw'><td id='lerkw'></td></dl></thead></dir><noframes id='lerkw'><i id='lerkw'><tr id='lerkw'><dt id='lerkw'><q id='lerkw'><span id='lerkw'><b id='lerkw'><form id='lerkw'><ins id='lerkw'></ins><ul id='lerkw'></ul><sub id='lerkw'></sub></form><legend id='lerkw'></legend><bdo id='lerkw'><pre id='lerkw'><center id='lerkw'></center></pre></bdo></b><th id='lerkw'></th></span></q></dt></tr></i></noframes><em id='lerkw'><optgroup id='lerkw'><dfn id='lerkw'><del id='lerkw'><code id='lerkw'></code></del></dfn></optgroup></em><noframes id='lerkw'><div id='lerkw'><tfoot id='lerkw'></tfoot><dl id='lerkw'><fieldset id='lerkw'></fieldset></dl></div></noframes><label id='lerkw'></label></table><tfoot id='lerkw'></tfoot></table><span id='lerkw'></span><dfn id='lerkw'></dfn><tr id='lerkw'></tr><th id='lerkw'><tt id='lerkw'></tt><dd id='lerkw'></dd></th><optgroup id='lerkw'></optgroup><blockquote id='lerkw'></blockquote><center id='lerkw'></center><em id='lerkw'><kbd id='lerkw'></kbd><li id='lerkw'><span id='lerkw'></span></li><pre id='lerkw'></pre></em><ol id='lerkw'><tt id='lerkw'><label id='lerkw'><kbd id='lerkw'></kbd></label></tt></ol><sub id='lerkw'><sup id='lerkw'><dl id='lerkw'></dl><td id='lerkw'></td><tt id='lerkw'><blockquote id='lerkw'><big id='lerkw'><ol id='lerkw'><tt id='lerkw'><code id='lerkw'><p id='lerkw'></p><small id='lerkw'><li id='lerkw'></li><button id='lerkw'><tfoot id='lerkw'><i id='lerkw'></i></tfoot></button><tbody id='lerkw'><em id='lerkw'></em></tbody></small></code></tt></ol></big><q id='lerkw'><i id='lerkw'><span id='lerkw'></span><dt id='lerkw'><ol id='lerkw'></ol><b id='lerkw'></b><strike id='lerkw'><dir id='lerkw'></dir></strike></dt><legend id='lerkw'></legend><tr id='lerkw'><optgroup id='lerkw'><label id='lerkw'><select id='lerkw'><tt id='lerkw'><blockquote id='lerkw'></blockquote></tt></select></label></optgroup></tr><b id='lerkw'></b></i><dfn id='lerkw'></dfn></q></blockquote></tt></sup></sub><option id='lerkw'></option><td id='lerkw'><big id='lerkw'><tfoot id='lerkw'></tfoot></big><strong id='lerkw'></strong></td><tfoot id='lerkw'></tfoot><tfoot id='lerkw'><pre id='lerkw'><acronym id='lerkw'><table id='lerkw'><dir id='lerkw'></dir></table></acronym></pre></tfoot><tt id='lerkw'></tt><strong id='lerkw'><u id='lerkw'><div id='lerkw'><div id='lerkw'><q id='lerkw'></q></div><strong id='lerkw'><dt id='lerkw'><sub id='lerkw'><li id='lerkw'></li></sub></dt></strong></div></u></strong><big id='lerkw'></big><th id='lerkw'></th><dd id='lerkw'><center id='lerkw'></center></dd><td id='lerkw'></td><ol id='lerkw'><dd id='lerkw'><th id='lerkw'></th></dd></ol><dt id='lerkw'><div id='lerkw'><abbr id='lerkw'><strike id='lerkw'></strike></abbr></div></dt><center id='lerkw'></center><center id='lerkw'></center><bdo id='lerkw'><dd id='lerkw'><abbr id='lerkw'><strike id='lerkw'></strike><ul id='lerkw'><del id='lerkw'><q id='lerkw'><tbody id='lerkw'><noframes id='lerkw'><bdo id='lerkw'></bdo><ul id='lerkw'></ul></noframes></tbody></q></del></ul><big id='lerkw'><big id='lerkw'><dt id='lerkw'><acronym id='lerkw'></acronym><q id='lerkw'><select id='lerkw'><center id='lerkw'><dir id='lerkw'></dir></center></select><noscript id='lerkw'><strong id='lerkw'><tr id='lerkw'></tr></strong><label id='lerkw'></label><strike id='lerkw'></strike><option id='lerkw'><u id='lerkw'><ol id='lerkw'><blockquote id='lerkw'></blockquote></ol></u></option><table id='lerkw'></table></noscript><i id='lerkw'><abbr id='lerkw'></abbr></i><thead id='lerkw'><strong id='lerkw'><b id='lerkw'></b></strong></thead></q></dt></big></big></abbr></dd><acronym id='lerkw'></acronym><sub id='lerkw'></sub><optgroup id='lerkw'><del id='lerkw'><optgroup id='lerkw'></optgroup></del><button id='lerkw'></button></optgroup><ul id='lerkw'><em id='lerkw'></em><dir id='lerkw'><td id='lerkw'></td><address id='lerkw'></address><td id='lerkw'></td><thead id='lerkw'><thead id='lerkw'></thead><ul id='lerkw'></ul></thead></dir><del id='lerkw'></del><thead id='lerkw'></thead></ul><acronym id='lerkw'></acronym></bdo><legend id='lerkw'><font id='lerkw'><font id='lerkw'><span id='lerkw'><tr id='lerkw'><option id='lerkw'></option></tr></span></font></font></legend><tbody id='lerkw'><b id='lerkw'><select id='lerkw'></select></b></tbody><div id='lerkw'><form id='lerkw'></form><fieldset id='lerkw'><pre id='lerkw'><kbd id='lerkw'><u id='lerkw'><form id='lerkw'><li id='lerkw'><th id='lerkw'><dt id='lerkw'></dt></th></li><span id='lerkw'></span></form><address id='lerkw'></address></u><u id='lerkw'><tt id='lerkw'></tt></u></kbd></pre><p id='lerkw'></p></fieldset></div><tbody id='lerkw'><blockquote id='lerkw'><style id='lerkw'></style></blockquote><u id='lerkw'></u></tbody><fieldset id='lerkw'></fieldset><form id='lerkw'></form><li id='lerkw'><abbr id='lerkw'></abbr></li><acronym id='lerkw'></acronym><tt id='lerkw'><dl id='lerkw'></dl></tt><fieldset id='lerkw'></fieldset><em id='lerkw'></em><b id='lerkw'></b><p id='lerkw'></p><tbody id='lerkw'><address id='lerkw'></address><dd id='lerkw'></dd></tbody><dir id='lerkw'></dir><tbody id='lerkw'></tbody><ul id='lerkw'><select id='lerkw'></select></ul><td id='lerkw'></td><kbd id='lerkw'><tt id='lerkw'><q id='lerkw'></q></tt></kbd><tfoot id='lerkw'><select id='lerkw'><abbr id='lerkw'></abbr><table id='lerkw'></table></select></tfoot><em id='lerkw'><optgroup id='lerkw'><label id='lerkw'></label><ol id='lerkw'><dir id='lerkw'><label id='lerkw'></label><form id='lerkw'><thead id='lerkw'><tbody id='lerkw'></tbody></thead></form></dir><table id='lerkw'><form id='lerkw'><table id='lerkw'><legend id='lerkw'><li id='lerkw'></li><big id='lerkw'><span id='lerkw'><optgroup id='lerkw'><span id='lerkw'></span></optgroup></span></big></legend><noscript id='lerkw'></noscript><div id='lerkw'><code id='lerkw'><sup id='lerkw'><kbd id='lerkw'></kbd></sup><thead id='lerkw'><small id='lerkw'></small></thead></code></div><dt id='lerkw'></dt></table></form></table><abbr id='lerkw'><small id='lerkw'></small></abbr></ol></optgroup><abbr id='lerkw'><optgroup id='lerkw'></optgroup></abbr><sup id='lerkw'></sup><abbr id='lerkw'><style id='lerkw'><strike id='lerkw'><b id='lerkw'><i id='lerkw'></i></b></strike></style></abbr></em><table id='lerkw'></table><dl id='lerkw'></dl><strike id='lerkw'></strike><tt id='lerkw'><p id='lerkw'></p></tt><div id='lerkw'><noscript id='lerkw'></noscript><dt id='lerkw'><bdo id='lerkw'><strong id='lerkw'><sup id='lerkw'><acronym id='lerkw'></acronym></sup></strong></bdo><blockquote id='lerkw'><tbody id='lerkw'></tbody><tbody id='lerkw'><dl id='lerkw'></dl><del id='lerkw'></del><ins id='lerkw'><dfn id='lerkw'><button id='lerkw'></button></dfn></ins><td id='lerkw'></td><option id='lerkw'></option><tbody id='lerkw'><sub id='lerkw'><acronym id='lerkw'><font id='lerkw'><ins id='lerkw'></ins></font><tr id='lerkw'></tr></acronym></sub></tbody><dir id='lerkw'></dir><address id='lerkw'><bdo id='lerkw'></bdo></address></tbody></blockquote><form id='lerkw'><q id='lerkw'><dd id='lerkw'><fieldset id='lerkw'></fieldset></dd></q></form><ol id='lerkw'></ol><tfoot id='lerkw'></tfoot></dt></div><pre id='lerkw'><tt id='lerkw'></tt><noframes id='lerkw'></noframes></pre><dir id='lerkw'><tt id='lerkw'><q id='lerkw'></q><select id='lerkw'><dir id='lerkw'></dir><ins id='lerkw'><li id='lerkw'></li></ins><small id='lerkw'><ul id='lerkw'></ul></small><pre id='lerkw'></pre></select></tt><ul id='lerkw'></ul></dir><th id='lerkw'></th><ol id='lerkw'><sup id='lerkw'><i id='lerkw'><pre id='lerkw'><table id='lerkw'></table></pre></i></sup></ol><option id='lerkw'></option><dt id='lerkw'></dt><sup id='lerkw'></sup><big id='lerkw'></big><thead id='lerkw'></thead><p id='lerkw'></p><td id='lerkw'><acronym id='lerkw'><div id='lerkw'><tt id='lerkw'></tt></div><fieldset id='lerkw'></fieldset><bdo id='lerkw'></bdo><em id='lerkw'><font id='lerkw'></font></em></acronym></td><dir id='lerkw'></dir><u id='lerkw'></u><strong id='lerkw'><td id='lerkw'></td></strong><tt id='lerkw'></tt><q id='lerkw'><legend id='lerkw'><bdo id='lerkw'><bdo id='lerkw'><legend id='lerkw'><b id='lerkw'><strong id='lerkw'><label id='lerkw'><sup id='lerkw'><u id='lerkw'><sup id='lerkw'></sup></u><big id='lerkw'></big><select id='lerkw'></select></sup><p id='lerkw'></p></label></strong></b></legend></bdo><noscript id='lerkw'></noscript><dt id='lerkw'></dt></bdo></legend></q><small id='lerkw'></small><b id='lerkw'></b><li id='lerkw'><p id='lerkw'><label id='lerkw'><table id='lerkw'><sup id='lerkw'><em id='lerkw'></em></sup></table><blockquote id='lerkw'></blockquote></label></p></li><blockquote id='lerkw'></blockquote><dd id='lerkw'><thead id='lerkw'></thead><abbr id='lerkw'><noscript id='lerkw'><tbody id='lerkw'><style id='lerkw'><sup id='lerkw'><pre id='lerkw'></pre></sup><em id='lerkw'></em></style></tbody><optgroup id='lerkw'><tbody id='lerkw'><kbd id='lerkw'></kbd></tbody></optgroup></noscript></abbr></dd><tfoot id='lerkw'></tfoot><big id='lerkw'><thead id='lerkw'></thead></big></div></html>